Sheridan township (Calhoun County), Michigan

Zip code in Sheridan township (Calhoun County), Michigan

Zip codes  
49224Population14099
Income median household$45387
Rent price 1BR$640
Rent price 2BR$780
Rent price 3BR$1010
Rent price 4BR$1100
Property Price 1BR-
Property Price 2BR$112304
Property Price 3BR$143831
Property Price 4BR$161579
Property Price 5BR$215119